Regulamin wypożyczalni online

Obowiązuje od dnia 27.11.2023

§1 Zagadnienia wstępne

1.1 Regulamin obowiązuje w wypożyczalni internetowej https://6tka.pl

1.2 Regulamin obowiązuje w odniesieniu do umów najmu pojazdów i urządzeń zawieranych pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, poza indywidualnymi umowami najmu.

1.3 Indywidulane umowy najmu są zawierane pomiędzy Wynajmującym a Najemca, przed złożeniem zamówienia przez Najemcę, w drodze przeprowadzenia negocjacji w formie pisemnej zwykłej. Najemca w celu rozpoczęcia negocjacji przesyła pismo do Wynajmującego na następujący adres wskazany w pkt 2.2. Regulaminu.

1.4 Przy zawieraniu indywidualnej umowy najmu Strony w ramach prowadzanych negocjacji mogą dokonać modyfikacji postanowień Regulaminu.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wprowadza się definicje następujących pojęć w nim użytych:

2.1 – „Wynajmujący” – ALLMODERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, , NIP: 6443516220, REGON: 364031286, KRS: 0000609119, tel.: 666666184

2.2 Dane kontaktowe Wynajmującego:

Dokładny adres:

  • siedziba: ul. Sokolska 1D, 41-219 Sosnowiec

Adres strony internetowej Wypożyczalnia: https://6tka.pl

Adres e – mail: [email protected]

Telefon kontaktowy: +48 666 666 184

2.3 Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznaje zdolność prawną nabywająca Towary w Wypożyczalni w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

2.4 Konsument” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nabywająca Towary Wynajmującego nie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

2.5 – „Najemca” – Klient oraz Konsument;

2.6 – „Towary” – produkty Wynajmującego znajdujące się w zakładce Katalog produktów na stronie internetowej wypożyczalni: https://6tka.pl zawierającej nazwy Towarów oraz ceny;

2.7 Wypożyczalnia” – serwis internetowy Wypożyczalnia 6tka.pl prowadzony pod adresem https://6tka.pl

2.8 Koszyk” – zakładka znajdująca się na stronie internetowej Wypożyczalni, do której Najemca dodają Pojazdy lub maszyny, które chcą wynająć;

2.9 Dostawa” – usługa transportowa realizowana przez Wynajmującego, w ramach której Wynajmujący doręcza Najemcy wynajęte pojazdy lub maszyny na wskazany przez niego adres zgodnie z cennikiem ustalanym za każdym razem indywidualnie;

2.10 Rezerwacja” – dokonanie przez Najemcę wyboru pojazdów lub urządzeń , które chce wynająć za pośrednictwem wypożyczalni online 6tka, zawierającego listę wybranych przez Najemcę produktów do wynajmu, ich ceny, sposób dostawy, adres Najemcę lub inne miejsce wydania wynajętych pojazdów lub maszyn oraz sposób płatności, po potwierdzeniu którego dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy najmu.

2.11 Dowód zakupu” – paragon, faktura, potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą dokumentujące wynajmu Samochodów lub maszyn;

2.12 – „Regulamin” – niniejszy dokument;

2.13 – „Strony” – łącznie Wynajmujący i Najemca.

§ 3 Oświadczenia Wynajmującego oraz Gwarancja

3.1 Wynajmujący oświadcza, że oferowane przez niego Towary:

3.1.1 zostały wyprodukowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz także zgodnie z normami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Wynajmującego;

3.1.2 mają jakość umożliwiającą Najemcy oraz innym osobom trzecim ich używanie zgodnie z ich przeznaczeniem;

3.1.3 spełniają warunki bezpieczeństwa określone przez normy polskie lub właściwe przepisy UE.

3.2 Wynajmujący oświadcza, że wynajmowane Pojazdy i maszyny nie naruszają praw osób trzecich tj. prawa do znaku towarowego/zastrzeżonego wzoru przemysłowego/ użytkowego lub zdobniczego/praw autorskich i patentów*

3.3 Ceny Wynajmu określone w Katalogu są wyrażone w walucie polskiej i stanowią kwoty brutto (z należnym podatkiem VAT). Ceny Wynajmu nie zawierają kosztów Dostawy, które są określone są za każdym razem indywidualnie z klientem, gdyż zależą od wielu czynników.

3.4 Wynajmujący prowadzi za pośrednictwem Wypożyczalni sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami/w granicach Unii Europejskiej

3.5 Wynajmujący oświadcza, iż w zakresie umów zawieranych z Najemcami będącymi konsumentami stosuje kodeks dobrych praktyk w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 4 Składanie zamówień rezerwacji oraz zawarcie umowy wynajmu

4.1 Przed dokonaniem rezerwacji Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. W przypadku braku akceptacji regulaminu Najemca nie powinien składać rezerwacji za pośrednictwem systemu online.

4.2 Najemca może dokonać Rezerwacji 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4.3 Najemca, aby dokonać rezerwacji musi korzystać z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Chrome, Safari, Opera, Firefox, internet Exploer

4.4 Najemca chcąc dokonać rezerwacji w wypożyczalni powinien dokonać kolejno następujących czynności:

4.4.1 wybór przedmiotu najmu w Katalogu Wypożyczalni 6tka.pl;

4.4.2 dodanie wybranych przedmiotów najmu do Koszyka;

4.4.3 dokonanie wyboru sposobu płatności;

4.4.4 ustalenie rodzaju dostawy oraz miejsca wydania przedmiotu najmu;

4.4.5 złożenie Zamówienia Rezerwacji poprzez jego potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku „REZERWUJ”.

4.5 Zawarcie umowy Najmu pomiędzy Wynajmującym a Konsumentem następuje w chwili złożenia Zamówienia Rezerwacji.

4.6 Zawarcie umowy najmu pomiędzy Wynajmującym a Klientem następuje w chwili potwierdzenia przez Wynajmującego złożenia Zamówienia.

4.7 Wynajmujący przesyła Najemcy za pośrednictwem wiadomości e – mail informację o otrzymaniu rezerwacji na wybrany przedmiot najmu.

4.8 Wynajmujący przystępuje do realizacji złożonego przez Najemcę Zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Wynajmującego. W przypadku wyboru przez Najemcę metody płatności za pobraniem – Wynajmujący bez zbędnej zwłoki przystępuje do realizacji Zamówienia. Wynajmujący informuje Najemcę za pośrednictwem wiadomości e – mail o przystąpieniu do realizacji Zamówienia.

4.9 Dostawa zamówionego Towaru do Najemcy następuje w terminie ustalonym indywidualnie z Wynajmującym.

4.10 W ramach Dostawy Wynajmujący załącza do zakupionego Towaru także Dowód wynajmu (Faktura VAT lub paragon fiskalny) oraz wydrukowane Zamówienie.

§ – 5 Prawo odstąpienia od umowy

5.1 Stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta („Prawo konsumenta”) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenta.

5.1.2 Stosownie do treści art. 38 Prawa konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

5.1.2.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.1.2.8 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

5.1.2.12 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów i maszyn, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

§ 6 METODY PŁATNOŚCI

6.1 Wynajmujący umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy o następującym numerze: mBank 93 1140 2004 0000 3602 7811 0975

6.2 Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Paynow, PayU, PayPal, Stripe, Blik, Przelewy24, Blue Media.

6.3 Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator PayPro SA. Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 oraz Stripe, Inc.

6.4 Gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) – Najemca dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

§ 8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

8.1 Polityka prywatności oraz kwestie bezpieczeństwa danych osobowych mające zastosowanie do Regulaminu zostały uregulowane w dokumencie „Polityka prywatności” znajdującym się na stronie internetowej Wypożyczalni w zakładce https://6tka.pl/pages/polityka-prywatnoci

§ 9 Pozasądowe rozwiązywanie sporów – Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR)

9.1 Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Wynajmującym a Konsumentem mające źródło w złożeniu zamówienia za pośrednictwem Wypożyczalni powinny zostać w pierwszej kolejności rozstrzygane ugodowo.

§ 10 Postanowienia końcowe

10.1 Wynajmujący uprawniony jest do zmiany Regulaminu lub jego części, o czym poinformuje Najemcę z odpowiednim wyprzedzeniem – nie krótszym niż 7 -dniowym.

10.2 Jeżeli chcesz zgłosić reklamację wyślij ją do nas na adres mailowy: [email protected] lub pocztą na adres wskazany w punkcie 2.2 Regulaminu. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni od daty jej wpływu. Odpowiedź na reklamację przekażemy drogą mailową lub na innym trwałym nośniku (np. na papierze)

10.3 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.